Trening

Krizna komunikacija – kako reagovati i kako se adekvatno pripremiti?

Ukratko:

Ovaj napredni program obuke za komunikaciju u kriznim situacijama obuhvata PR strategiju za reagovanje u okviru komunikacije ka internoj i eksternoj javnosti, tradicionalnim i društvenim  drugim digitalnim medijima. U teškim situacijama neopohodno je razmišljati iz drugačijih uglova posmatranja zainteresovanih strana u cilju uspešne komunikacije ka zaposlenima, menadžmentu, stejkholderima, medijima i  javnosti. Na ovom treningu najveći deo posvećujemo važnosti dobre pripreme, robusnh planova, odgovarajućih ključnih poruka,  definisanju i formiranja  kriznih timova. Cilj treninga je osposobljavanje učesnika da na vreme prepoznaju kriznu situaciju i ono što nosi rizik poslovanju, adekvatno i proaktivno reaguju kao i da definišu sistem komunikaciranja tokom krize.

Teme:

→ Razumevanje različitih vrsta rizika

→ Uticaj društvenih mreža u krizama

→ Integracija timova eksternih i internih komunikacija i HR-a

→ Priprema plana i priručnika

→ Priprema ključnih poruka

→ Upravljanje komunikacijom sa medijima

→ Upravljanje internom komunikacijom

→ Efikasna komunikacija rukovodilaca u krizi

→ Praćenje komentara na društvenim mrežama, portalima i ostalim digitalnim kanalima

→ SEO optimizacija u krizi

→ Simuacija hard talk intervjua i izjava u krizi

→ Kreiranje sadržaja nakon krizne situacije

  • Ovladaćete veštinama kao što su:
  • → značaj unapred pripremljenih komunikacijskih planova
  • → uticaj društvenih mreža na reputaciju
  • → značaj integracije interne i eksterne komunikacije i timova
  • →planiranje efikasne eksterne komunikacije
  • →uspešna komunikacija u medijima
  • →kako motivisati rukovodioce da budu proaktivni

Kome je namenjen?

Trening krizne komunikacije namenjen je zaposlenima u menadžmentu kompanije koji bi na direktan ili indirektan način, bili uključeni u slučaju izbijanje krizne situacije u kompaniji.

Trening je namenjen učesnicima na višim pozicijama, osobama koje su u kompanijama uključene u planiranje komunikacije u kriznim situacijama, ljudima iz top menadžmenta, onima koji su zaduženi za komunikaciju sa medijima i stručnjacima iz oblasti komunikacija.

Format

Trening krizne komunikacije predstavlja vrlo interaktivan rad sa učesnicima kroz vežbe razvijanja kritičkog razmišljanja –  niz praktičnih vežbi za svaku sesiju na kojima će učesnici raditi tokom svoje obuke. Ovo je efikasan način da isprobate ono što ste naučili i steknete uvid i povratne informacije o novim znanjima.

Datum:

Trening krizne komunikacije realizuje se tokom cele godine. Mogu se organizovati u Beogradu ili na drugoj lokaciji, za jednu ili više osoba iz iste organizacije u zavisnosti od izbora tema.

Ukoliko se vi zanimate za iste teme za vas ili vaš tim pišite nam na prijava@represent.rs ili popunite formular za prijavu, a mi ćemo vam brzo odgovoriti i poslati ponudu.

Case Study - Trening i simulacija krizne komunikacije za kompaniju NIS (Nafta industrija Srbije)

Uvek kada sa našim klijentima govorimo o kriznoj komunikaciji savetujemo ih da prvo treba da razmišljaju o sebi i da razumeju kako ih drugi vide. Ako možete da razumete kako vas drugi vide, onda kada dođe do krize ili kontroverze, možete da predvidite i kako će to uticati na vaš brend i percepciju vaše organizacije, tada možete odabrati i odgovarajuću strategiju za odgovor. Društvene mreže su danas opšte prihvaćen kanal komunikacije u poslovnom svetu i za kompanije okrenute ka potrošačima i za one okrenute samo ka drugim kompanijama. U krizi društvene mreže su i izazoz i prilika. Izazov jer šire krizu brže i dalje nego ikada ranije, stvarajući glasine i spekulacije. Prilika jer kao direktan kanal komunikacije sa korisnicima možete brzo saopštiti činjenice i uveriti zainteresovane strane. Naš klijent zna da je neophodno razviti veštine kako bi se upravljalo krizom i da su prilike za uvežbavanje reagovanja u realnim situacijama dobar put kako bi se pojačalo samopouzdanje. Razvili smo četiri realistične priče zasnovane na različitim situacijama i kontraverzama od ekološkog incidenta do curenja internih informacija, od priče u medijima do priče sa društvenih mreža. Podelili smo učesnike u četiri tima i svaki tim je radio na svom planu komunikacije.Tokom simulacije učesnici su odgovarali na komentare korisnika društvenih mreža, upite iz medija, institucija i upite iz kompanije kojima smo mi upravljali iza scene. Posle dva sata intenzivnog pritiska i aktivnosti, uradili smo evaluaciju i zajedno došli do velikog broja korisnih zaključaka, a među njima i da je u nekim situacijama poželjno koristiti neformalniji ton u komunikaciji na društvenim mrežama, da je neophodno emitovati empatiju i razumevanje prema korisnicima.Osim brige o tome na koji način će nas posmatrati partneri i zainteresovane strane, ne smeju se zaboraviti ni sami zaposleni i to mnogo pre izbijanja krize. Važno je da čujete vaše zaposlene jer u najvećem broju slučajeva oni će prepoznati situacije koje mogu eskalirati u krize.